Menü

Kabbala

30 Ocak 2017 - Dini İnanışlar

Kabbala, çok eski bir bilginin Museviler tarafından yorumlanmış şeklidir.
Temelde batının ezoterik gelenekleri vardır, Sutra-Yogalar’da, Upaşinadlar’da,
Bhagava Gita’da bulunan ve diğer kutsal metinlerin kaynağı olan ezoterizm gibi.
Kabbala, teokratik ve pratik felsefedir ve de psikolojik olarak Museviler’in
kutsal metinlerinde yer alır ama aslında bir dinin ötesinde simya, astroloji ve
okkültizmle bütünleşmiş, Tarot’un, Gül Haç’ın ve Masonizm’in simgeleriyle
desteklenmiş çok derin bir sembolizma içeren karmaşık bir sistemdir. Bin yıllar
boyunca ağızdan ağıza ezber yoluyla gelen öğreti tekniklerine dayanır, Orta Çağ
boyunca batıda ortaya çıkmış ve ilgi görmüştür. Bir başka deyişle Kabbala,
insanın zekasıdır ve bilincin katmanları arasındaki ilişki
yeteneğinin anlaşılmasını sağlar. İbranice anlamında Kabbala iki içeriğe
sahiptir; “Almak, kabul etmek” anlamında bunu “Açığa vurmak, göstermek”tir.Bu
tanım bize Kabbala’nın girişini gösterir, “Açığa vurmak” bir yoldur ve ilham ya
da vahiyle bütünleşir yani “Evrenin gösterilmesi, kabul edilmesi”dir. Kabbala
antik bir mistik öğreti olmasına karşın modern dünyaya da uygundur, bireysel
kişiliğin büyüyüp, gelişerek grupsal ve gezegensel bilinç düzeyine ulaşması
tekniklerini ifade eder. “Almak” kavramı, kişinin kendi bilgeliğini yani
kendisini anlaması ya da gerçekten bilmesi olarak düşünülür. Burada bir paradoks
yoktur yani bireyin kendisini ve gezegensel bilinci bir anlamda tekil ve çoğul
çelişkisi içerisinde algılamaya kalkışması okkült anlamda “Yukarısı neyse
aşağısı da odur.” demektir. “Açığa vurmak” ve “Almak” en azından potansiyel
olarak bir ve aynıdır. Kabbala, normal olarak beş yoldur;
1. ORAL KABBALA: Burada bilgi söylencelerle geliştirilir, öğretmenler kalıcı
değildir ve kimlikleri önemsenmez; önemli olan Kabbala yolcusunun majikal
yoludur, bu bir dost, arkadaş veya herhangi biri de olabilir. Anlatılmak istenen
açıkta olanın görülmesidir. Ayırım ve eleme bilgilendikçe oluşacaktır.
2. YAZILI KABBALA: Geleneksel amaçlarla doğanın, evrensel yapının temellerinin
ve kaderin öğrenilmesidir. Yazılı Kabbala, Kabalistik yönden yazılmış tüm
kaynaklara dayanır. Burada amacın Kabbala olup olmadığına karar verilir.
3. LİTERAL KABBALA: Kabbala’nın bu bölümü kabalistik bilgileri ve literatürü
içerir, genelde Tevrat önemli ve gereklidir. Örneğin “Gematria” yani sayı sanatı
ve bilimi harflerin şifreleri öğrenilir. Amaç kutsal kitapların okunup gizli
anlamların uyandırılmasıdır, bunun için uygun Kabalistik kodlar ve ilişkiler
öğrenilir.
4. SEMBOLİK KABBALA: Kabbala anlamayı içerir, bireyin kişisel deneyimi ile
ilgilidir ve burada sembolizmaları algılayabilen zeka öncelik kazanır. Temelinde
Kabbala’nın “Yaşam Ağacı” diyagramı yer alır.
5. PRATİK KABBALA: Burada Kabbala’nın tüm türleri ve yönlerinden yararlanılır.
Böylece bireysel, içsel ve transsal değişimler gerçekleştirilebilir.
Pratik ve Sembolik Kabbala bir bütündür, metod ise Yazılı Kabbala’dır, Oral ve
Literatür Kabbala’lardan geçilerek uygunluk çalışması yapılır. Aşırı
kavramsallığı olan Kabbala, insan imajinasyonunun her türünü en geniş biçimde
içerir ama varılan sonuçlar ya da tanımlar biçimsizdir yani Budizm’in
Nirvana’sına benzer bir sona ulaşılmaz aksine sonsuzluğun algılanması önemlidir.
Öğrenilmesi ve daha da önemlisi ne işe yarayacağının algılanması çok güç olan
Kabbala’nın ana kuralı sabırdır.

(58)